JP EN ZH KO VI

Đài quan sát thiên văn quốc gia Nhật Bản
Đài quan sát vô tuyến vũ trụ Nobeyama
Tờ rơi