Star formation

Member List

Name Affiliation
Fumitaka Nakamura NAOJ
Ryohei Kawabe NAOJ
Chihomi Hara (D3, Univ. of Tokyo) NAOJ
Shun Ishii (JAO) NAOJ
Shuri Oyamada (M2, Japan Women Univ.) NAOJ
Takayoshi Kusune (PD) NAOJ
Tomomi Shimoikura Tokyo Gakugei University
Asha Hirose (M2) Tokyo Gakugei University
Kazuhito Dobashi Tokyo Gakugei University
Yoshihiro Tanabe (D2) Ibaraki Univ
Takashi Tsukagoshi Ibaraki Univ
Munetake Momose Ibaraki Univ
Umiko Urasawa (M2) Niigata Univ
Kazushige Sasaki (M2) Niigata Univ
Ryoichi Nishi Niigata Univ
Koji Sugitani (Nagoya City Univ.) Others
Sachiko Okumura (Japan Women Univ.) Others
Yoshimi Kitamura (JAXA) Others
Yoshito Shimajiri (CEA/Sacley) Others
Quang Nguyen Luong (KASI) Others
Patricio Sanhueza (NAOJ) Others
John Carpenter (JAO) International Collaborators
Hector Arce (Yale) International Collaborators
Jesse Feddersen (Yale) International Collaborators
Shuo Kong (Yale) International Collaborators
Jonathan Tan (Florida) International Collaborators
Wanggi Lim (Sophia) International Collaborators
Peter Schlike International Collaborators
Sumeyye Suri International Collaborators
Alvaro Sanchez-Monge (Cologne) International Collaborators
Jens Kauffman International Collaborators
Thusuhara Pillai (MPI) International Collaborators
James Pineda (CfA) International Collaborators
John Bally (Colorado) International Collaborators
Ralf Klessen International Collaborators
Rowan Smith (Heidelberg) International Collaborators
Paolo Padoan (Barcelona) International Collaborators
Alyssa Goodman (CfA) International Collaborators
Andrea Isella (Rice) International Collaborators
Steve Maris (HEA) International Collaborators
Doug Johnstone (HEA, Canada) + CARMA consortium Alvaro Hacar (Liden) International Collaborators
Zhi-Yun Li (Virginia) International Collaborators